Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 września 2020

W dniu 25 września 2020 r. o godzinie 12.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Informacja dyrektorów szkół o funkcjonowaniu ZPO na terenie gminy i stanie przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021 w czasie trwania epidemii COVID-19.

  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.

6. Jakość powietrza w województwie świętokrzyskim – informacja na temat przyjętych aktów prawa miejscowego istotnych  dla poprawy jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego tj.:

 - uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”,

- uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa).

  7. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów”

  8. Informacja z realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałów”.

  9. Sprawozdanie z realizacji zadań przyjętych w obowiązującej „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Michałów na lata 2016-2022.

10. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

12. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.

13. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Michałów o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Michałów za pierwsze półrocze 2020 r. wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i SZOZ w Michałowie.

14. Sprawozdanie z realizacji gminnych programów uzależnień za pierwsze półrocze 2020  r.

15. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

16. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2020-2023;

c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałów   w obszarze części sołectwa Michałów;

d)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałów  w obszarze części sołectwa Pawłowice;

e)w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

f) w sprawie przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałów”

17. Rozpatrzenie wniosku skierowanego do Rady Gminy Michałów.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zamknięcie obrad sesji.

 

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)
Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1838821Osób Online: 6