Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 grudnia 2020

W dniu 30 grudnia 2020 r. o godzinie 12.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Sytuacja finansowa podmiotu zdrowotnego podległego gminie.

  5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy Michałów i sprawozdań poszczególnych komisji

      Rady Gminy za 2020 r., w tym sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 r.

  6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  7. Interpelacje i zapytania radnych.

  8. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami wraz z omówieniem zrealizowanych w mijającym roku zadań inwestycyjnych.

  9. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Michałów na 2020 r.

b)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2020 -2023;

c) w sprawie zmiany w planie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.;

d) Uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2021 r.

e) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2021-2024;

f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz PrzeciwdziałaniaNarkomanii na 2021 r.

g) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2021;

h) w sprawie  rocznego „Programu Współpracy Gminy Michałów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”;

i)  w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie, a także zasad obowiązujących przy zakupie lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego;

j) w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Michałów i Komisji Rady Gminy Michałów na 2021 rok.

11. Rozpatrzenie petycji skierowanej do Rady Gminy Michałów.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Z powodu pandemii koronawirusa i obowiązujących w tej sprawie ograniczeń, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu informuję, iż w obradach sesji w dniu 30 grudnia 2020 r. będzie mogło wziąć udział oprócz sołtysów poszczególnych jednostek pomocniczych z terenu gminy, jedynie 5 mieszkańców wcześniej zapisanych do udziału w dyskusji.

Jednocześnie informuję, iż przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji na stronie internetowej Gminy Michałów michalow.pl.

Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać na piśmie do urzędu gminy lub za pośrednictwem radnych.

 

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)
Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1944127Osób Online: 3