Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 marca 2021

W dniu 26 marca 2021 r. o godzinie 12.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadań.

5. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2020 r.

6. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowie za 2020 r. oraz przedstawienie planu działalności na rok 2021.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady gminy Michałów za rok 2020.

8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.

11. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2021-2024;

c) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022;

d) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Michałów;

e) zmiany w uchwale Nr XXVI/197/2020 Rady Gminy Michałów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2021;

f) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;

g) przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Michałów na lata 2019-2022”;

h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałów położonych w Michałowie;

i) wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Michałów położonego w Michałowie;

j) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych w Turze Dolnym znajdujących się w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa;

k)w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji mienia położonego na terenie Gminy Michałów;

l) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.

13. Rozpatrzenie wniosków skierowanych do Rady Gminy Michałów.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad sesji.

  

Z powodu pandemii koronawirusa i obowiązujących w tej sprawie ograniczeń, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, radnych oraz pracowników Urzędu Gminy informuję, iż obrady sesji w dniu 26 marca 2021 r. odbędą się bez udziału gości.

Jednocześnie informuję, iż przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji na stronie internetowej Gminy Michałów michalow@op.pl.

Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać na piśmie do urzędu gminy lub za pośrednictwem radnych.

 

 Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy

    Sesja Rady Gminy

Odwiedzin:  2067460Osób Online: 8