Jak założyć stowarzyszenie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 września 2015

 ETAPY REJESTRACJI STOWARZYSZENIA

Jakie są warunki niezbędne do rejestracji stowarzyszenia?

Stowarzyszenie zarejestrowane musi powołać co najmniej 15 osób, które “uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski” (art. 9 prawo o stowarzyszeniach).
Z praktycznego punktu widzenia warto zaznaczyć, że wstępny projekt dobrze jest przygotować wcześniej (czyli przed zwołaniem zebrania założycielskiego) i dostarczyć go do wglądu wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia.

STATUT musi zawierać takie podstawowe informacje o stowarzyszeniu, jak (art. 10):

 1. nazwę (odróżniająca dane stowarzyszenie od innych organizacji, instytucji itp.),

 2. teren działania i siedzibę,

 3. cele i sposoby ich realizacji,

 4. sposób nabycia / przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków,

 5. władze stowarzyszenia, sposób ich wyboru, kompetencje (w tym zasady działania: Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej),

 6. sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał,

 7. sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich,

 8. zasady wprowadzania zmian w statucie,

 9. sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE

Pierwszym krokiem prowadzącym do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego. Na zebraniu założycielskim zostanie podjęta uchwała o powołaniu do życia stowarzyszenia.

Najpierw ustalamy termin zebrania oraz miejsce, w którym ma się odbyć. W zebraniu musi wziąć udział co najmniej piętnaście osób – tym samym staną się one członkami założycielami naszego stowarzyszenia. Dla pewności lepiej jest zaprosić na zebranie kilka osób więcej niż wspomniane piętnaście, gdyby okazało się, że ktoś z jakiejś przyczyny nie dotrze na zebranie.

Oprócz projektu statutu trzeba przygotować wcześniej następujące dokumenty:

 1. Listę członków założycieli z danymi: imię i nazwisko; data i miejsce urodzenia; adres zameldowania; numer dowodu osobistego; własnoręczny podpis. Listę możemy mieć pełną lub możemy ją uzupełnić o brakujące informacje przed zebraniem lub w trakcie.

 2. Teksty uchwał, które muszą być podjęte w trakcie zebrania:

uchwała o powołaniu stowarzyszenia;

uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego;

uchwała o wyborze Zarządu

uchwała o wyborze organu kontroli wewnętrznej np. Komisji Rewizyjnej.

Proponowany, przykładowy przebieg zebrania:

 • Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników.

 • Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.

 • Wybór przewodniczącego (prowadzi spotkanie) i sekretarza (sporządza protokół z zebrania) – kandydaci mogą zgłosić się sami lub zostać zgłoszeni przez inne osoby. Ostateczny wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym – przechodzą osoby, które uzyskają najwięcej głosów.

 • Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia.

 • Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.

 • Zgłoszenie kandydatów i wybór KOMITETU ZAŁOŻYCIELSKIEGO stowarzyszenia
  w głosowaniu jawnym (podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego).

 • Wybór władz stowarzyszenia: Zarządu i organu kontroli wewnętrznej, np. Komisji Rewizyjnej (podjęcie dwóch uchwał o wyborze).

 • Zamknięcie zebrania.

Na tym kończy się zebranie założycielskie. Komitet Założycielski, który bierze na siebie formalności związane z rejestracją, musi teraz skompletować wymagane dokumenty
i załączniki
(art. 12).

POSTĘPOWANIE REJESTROWE W SĄDZIE

Od dnia 1 stycznia 2001 r. sądem właściwym dla rejestracji stowarzyszeń (także fundacji) jest sąd rejonowy mający siedzibę w mieście będącym siedzibą wojewody (sąd rejestrowy). Obejmuje on swoją właściwością obszar danego województwa.


Jakie dokumenty należy złożyć w sądzie?

Od 1 stycznia 2001 r. wniosek musi być złożony na specjalnym formularzu (KRS-W20) wraz z: załącznikami – formularzami oraz dokumentami:

Druk formularza wniosku i druki formularzy uzupełniających otrzymujemy w sądzie. Można je również skserować lub pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (http://www.ms.gov.pl/formularze/formularze.php).

Dokumenty, które załączamy do wniosku:

 • statut stowarzyszenia,

 • protokół z zebrania, razem z treścią podjętych na zebraniu uchwał (opisywane powyżej uchwały: o powołaniu organizacji; o wyborze Komitetu Założycielskiego; o wyborze Zarządu; o wyborze organu kontroli wewnętrznej),

 • lista członków założycieli (zawiera imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy członków założycieli),

 

Zgodnie z art.19a ustawy o KRS dołączamy również: uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych
do reprezentowania tego podmiotu

 

Rejestracja w sądzie.

- Członkowie komitetu założycielskiego muszą, w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia zebrania założycielskiego, złożyć wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym
wraz z wymaganymi dokumentami, we właściwym sądzie (art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).

- Po otrzymaniu wniosku, sąd przesyła do organu nadzorującego odpis wraz z załącznikami, celem zajęcia przez ten organ stanowiska. Organ nadzorujący ma na wypowiedzenie się w sprawie wniosku 14 dni, może również za zgodą sądu, przystąpić do postępowania rejestrowego.

- Sąd ma 3 miesiące na zarejestrowanie stowarzyszenia. Złożony wniosek uzyskuje swój numer porządkowy – dobrze jest go znać, gdybyśmy chcieli dowiedzieć się, co dzieje się z naszą sprawą.

- Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą (art. 16). Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą uprawomocnienia się postanowienia.

Więcej informacji na http://www.prawo.ngo.pl/x/1160

Odwiedzin:  1254092Osób Online: 16