Pytania i odpowiedzi z zakresu projektu OZE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 kwietnia 2017

Gmina Michałów przystąpiła   do realizacji projektu  „montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Michałów” dofinansowanego ze środków pochodzących  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020, Działanie 3.1  Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 W związku z licznymi pytaniami na temat realizacji projektu poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

10. Kto może przystąpić do projektu i zgłosić budynek?

Osoba biorąca udział w projekcie musi być właścicielem zameldowanym pod adresem inwestycji.  Według regulaminu konkursowego RPO WŚ  obowiązkowy jest meldunek pod adresem, gdzie będzie montowana instalacja.

 

9. Czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym?

Tak.

 

8. Jakie stawki podatku VAT obowiązują przy montażu instalacji?

W przypadku montażu instalacji OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompa ciepła) na budynku mieszkalnym stawka podatku VAT wynosi 8% i taka została przyjęta w przyjętych kosztach. W przypadku montażu instalacji na budynku innym niż dom oraz na konstrukcji na ziemnej stawka podatku VAT wynosi 23%.

 

7. Czy do projektu można zgłosić  budynek w budowie czy remoncie?

Tak, ale inwestycja budowy/remontu musi zakończyć się najpóźniej w momencie podpisania umowy partycypacji w kosztach z Gminą. Musi nastąpić odbiór inwestycji przez Starostwo Powiatowe  w przypadku budowy.  Planowany termin  podpisywania umów pomiędzy mieszkańcami a gminą II kwartał 2018r.

 

6. Jaki jest koszt instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych?

Na stronie internetowej Gminy Michałów jest zamieszczona prezentacja na temat  projektu w której zawarte są szacunkowe koszty inwestycji?

 

5. Czy obecnie przyjęte  koszty mogą ulec zmianie?

Tak. Po otrzymaniu dotacji z RPOWŚ i odpisaniu umowy pomiędzy Gminą Michałów a Urzędem Marszałkowskim, nastąpi przeprowadzenie procedury przetargowej.  Zostanie wyłoniony wykonawca instalacji i ostateczny koszt poszczególnych instalacji.

 

4. Jakie zostały przyjęte parametry techniczne instalacji fotowoltaicznych?

W kosztach zostały ujęte standardowe panele fotowoltaiczne  - 1panel – 250W

W regulaminie konkursowym zostały określone następujące wytyczne:

 

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE: znamionowa moc instalacji powinna być określona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru. Moduły PV powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. System powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia: przeciwpożarowe, przepięciowe, odgromowe.

KOLEKTORY SŁONECZNE: kolektory musza posiadać znak jakości „Solar Keymark” lub posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 lub równoważną z PN-EN 1295-2 lub PN-EN ISO 9806 nadaną przez właściwą jednostkę certyfikującą. Instalacja obowiązkowo musi być wyposażona w licznik ciepła montowany w obiegu kolektorów umożliwiający prezentację danych dotyczących wyprodukowanej / produkowanej energii.

POMPY CIEPŁA : Powietrzne pompy ciepła muszą pracować co najmniej w zakresie temperatur: od -15oC do +45oC.

 

3. Kiedy należy wpłacić 100zł.

Ze względu na wymagania stawiane przez Instytucję Zarządzającą Programem jaką jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego każda gmina aplikująca o środki unijne przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zobowiązana jest do wyciągu z dokumentacji technicznej Odnawialnych Źródeł Energii na wskazanym przez mieszkańca budynku. W związku z powyższym mieszkaniec zobowiązuje się do dobrowolnego pokrycia kosztu wykonania inwentaryzacji i określenia warunków technicznych co do możliwości wykonania instalacji na wskazanym przez mieszkańca budynku w wysokości 100,00 zł.  

Gmina Michałów informuje, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania na realizację projektu koszt wykonania wizji lokalnej nie będzie podlegał zwrotowi.

Wizja lokalna zostanie wykonana tylko dla tych lokalizacji, których właściciele dokonają stosownych wpłat.

Powyższa informacja została zawarta w oświadczeniu jakie należy złożyć wraz z deklaracją przystąpienia do projektu do dnia 10 kwietnia 2017r.

 

Z osobami, które złożą deklarację przystąpienia, będzie kontaktował się pracownik Urzędu Gminy oraz informował o terminie wpłaty 100zł, następnie do osób które wpłacą przyjedzie technik celem opracowania dokumentacji technicznej i dobrania odpowiedniej instalacji.

 

2. Czy technik podczas wizji, pomoże dobrać instalację do budynku?

Tak.

 

1. Czy jeśli jest zużycie 2,5kW to można zainstalować instalację 3kW?

Tak.

 


Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1330940Osób Online: 12