ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW W ROKU 2016

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2017

1. Wstęp.

System gospodarowania odpadami komunalnymi został wdrożony w naszej Gminie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Prawo miejscowe w oparciu, o które funkcjonuje system:

 

 • uchwała nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałów,

 • uchwała nr XXVII/166/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Michałów,

 • uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016 r w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,

 • uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 kwietnia 2015 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów,

 • uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2015 r w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2015 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 

 1. Zasady działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Michałów.

  System obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe (np. firmy, sklepy, instytucje, świetlice, szkoły).

  Przyjęto metodę ustalenia opłaty od mieszkańca nie różnicując stawek i tak opłata wynosi:

- 4,50 zł miesięcznie – odpady segregowane,

- 7,00 zł miesięcznie – odpady zmieszane.


Ustalono zryczałtowaną stawkę opłaty100 zł rocznie od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku – w przypadku jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 150 zł rocznie jeżeli nie są zbierane w sposób selektywny.

Dla nieruchomości niezamieszkałych ustalono opłatę od pojemnika.

Opłaty za pojemniki kształtują się następująco:

 • przy odbiorze odpadów gromadzonych w sposób selektywny:

  a) o pojemności 110 l i 120 l – w wysokości 30 zł,

  b) o pojemności 240 l – w wysokości 35 zł,

  c) o pojemności 660 l – w wysokości 50 zł,

  d) o pojemności 1100 l – w wysokości 70 zł,

  e) kontener KP-7 – w wysokości 350 zł.

 • przy odbiorze odpadów gromadzonych w sposób niesegregowany:

a) o pojemności 110 l i 120 l – w wysokości 40 zł,

b) o pojemności 240 l – w wysokości 50 zł,

c) o pojemności 660 l – w wysokości 80 zł,

d) o pojemności 1100 l – w wysokości 120 zł,

e) kontener KP-7 – w wysokości 650 zł.

 

Na terenie Gminy Michałów działa również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK w Tomaszowie 11a. Czynny jest w każdą pierwszą sobotę miesiąca
w godzinach od 8.00 do 15.00.
Transport odpadów do PSZOK-u właściciel nieruchomości organizuje sobie we własnym zakresie.

Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne posegregowane następujących frakcji:

papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia
i opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, popiół, tekstylia, opakowania po farbach, lakierach oraz innych środkach chemicznych.

 

Przy segregacji odpadów obowiązuje następująca kolorystyka worków:

 • niebieski- papier i tektura,

 • zielony- szkło,

 • brązowy-odpady ulegające biodegradacji,

 • żółty-metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

 • czarny- pozostałe odpady.

 

Przeprowadzone zostaną 2 zbiórki obwoźne tzw. wystawki odpadów następujących frakcji:

 • meble i inne wielkogabarytowe,

 • zużyte opony,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Mieszkańcy mogą dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio na rachunek bankowy urzędu gminy bądź u inkasentów, którymi są sołtysi poszczególnych miejscowości.

Terminy opłat:

a) za I kwartał do 15 marca danego roku,

b) za II kwartał do 15 maja danego roku,
c) za III kwartał do 15 września danego roku,
d) za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

 

Opłaty ryczałtowe, którymi objęte są domki letniskowe wnoszone są w terminie do 15 września danego roku.

3. Umowa zawarta przez Gminę Michałów na odbiór i transport odpadów komunalnych.

 

W wyniku przetargu nieograniczonego Gmina Michałów zawarła umowę na odbiór
i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałów z P.P.H.U. „TAMAX” Tadeusz Cieślak ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2015 r do 31 grudnia 2016 r.

 

4. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planem gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego (WPGO) przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXI/361/12 z dnia 28 czerwca 2012 r (Dz. Urz. Woj. Święt. Z 2014 r, poz. 2205) gmina Michałów wchodzi w skład regionu 3 gospodarki odpadami na terenie województwa świętokrzyskiego. Wg WPGO w regionie tym istnieje Regionalna instalacja w msc. Włoszczowa ul. Przedborska, 29-100 Włoszczowa.

 

5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2016 r. nie realizowano żadnych inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych planuje się prace w zakresie: poprawa infrastruktury technicznej tj. utwardzenie drogi dojazdowej, wykonanie złącza licznikowego.


6. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Koszty związane z obsługą systemu, w tym również koszty poniesione w związku z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wg stanu na dzień  31 grudnia 2016 r kształtują się następująco:

- koszty wynikające z odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 263 995,20 zł,

-wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych 30 335,04 zł,

-koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania 959,40 zł.


7. Liczba mieszkańców.

Liczba zameldowanych mieszkańców gminy Michalów na podstawie ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy w Michałowie wg stanu na dzień 31 grudzień 2016 r. wynosi 4737.

8. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji.

Wg danych na dzień 31 grudnia 2016r wszyscy właściciele nieruchomości złożyli deklaracje.

9. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy w 2016 r.INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH
ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY I SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA

 

Nazwa i adres
instalacji
6), do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych
7)

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych
7)

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
8)
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odebranych
odpadów
komunalnych
9)

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o. Zakład ul. Czarnowska 56, 26-065 Piekoszów

     

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)     

0,121     

R12     

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35      

0,025     

R12     

INSTAL. DO MECH.-BIOL. PRZET. ZM. ODP. KOM. (MBP) RIPOK UL. PRZEDBORSKA 29-100 WŁOSZCZOWA

20 03 01

     Niesegregowane zmieszane odpady komunalne

168,340

R12

SORTOWNIA ODP. SELEKTYWNIE ZEBRANYCH TADEUSZ CIEŚLAK P.P.H.U. „TAMAX” UL. SPORTOWA 2 28-340 SĘDZISZÓW

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

21,900

R12

15 01 04

Opakowania z metalu

1,300

R12

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

5,000

R12

15 01 07

Opakowania ze szkła

44,300

R12

20 01 99

Inne wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

5,700

R12

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

5,100

R12

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

4,4

R12

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

5,2

R12

BORSZOWICE” SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH BORSZOWICE 28-340 SĘDZISZÓW

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

0,75

R5

LAFARGE CEMENT S.A. CEMENTOWNIA MAŁOGOSZCZ UL. WARSZAWSKA 110, 28-366 MAŁOGOSZCZ

16 01 03

Zużyte opony

0,6

R1

SUMA

265,48

 

10.Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.


W 2016 r nie przeznaczono odpadów komunalnych do składowania.

Odwiedzin:  1254148Osób Online: 10