OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 września 2017

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU
pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – Etap II”

Gmina Michałów jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020    

ogłasza

otwarty nabór partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – Etap II”

w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich  i wiejskich” (dla partnera MŚP realizującego projekt  w oparciu o pomoc de minimis).

 

Inwestycje zgłaszane przez Oferentów – potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na obszarze rewitalizacji – miejscowość Michałów określonym w Programie Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023 dostępnym pod linkiem:

http://michalow.bip.gov.pl/program-rewitalizacji-gminy-michalow/80583_program-rewitalizacji-gminy-michalow-na-lata-2016-2023.html

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera MŚP.

Termin składania ofert: od 08.09.2017 r. do 02.10.2017 r. (do godz. 14:30)

 

Michałów 08.09.2017 r.                                                                   

WÓJT GMINY

Mirosław Walasek

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  909143Osób Online: 12