Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 października 2017

 W dniu 6 października 2017 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Michałów w roku szkolnym 2016/2017.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym wraz z informacją z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych
przez Radnych Rady Gminy Michałów za 2016 r.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami wraz z informacją z dokonanej analizy
oświadczeń majątkowych złożonych przez zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy
i kierowników jednostek organizacyjnych za 2016 r.
8. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2017-2020;
c) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa na rzecz realizacji projektu w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" współfinansowanego z RPO WŚ na lata 2014-2020;
d) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych " współfinansowanego z RPO WS na lata 2014-2020 ;
e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Michałowie podporządkowanej organizacyjnie Zespołowi Placówek w Michałowie w ośmioletnią Samorządową Szkolę Podstctwową w Michałowie podporządkowaną organizacyjnie Zespołowi Placówek Oświatowych w Michałowie;
f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły
Podstawowej w Górach podporządkowanej organizacyjnie Zespołowi Placówek
w Górach w ośmioletnią Samorządową Szkolę Podstawową w Górach podporządkowaną
organizacyjnie Zespołowi Placówek Oświatowych w Górach;
g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej
Szkoły Podstawowej w Sędowicach podporządkowanej organizacyjnie Zespołowi Placówek
w Sędowicach w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Sędowicach
podporządkowaną organizacyjnie Zespołowi Placówek Oświatowych w Sędowicach;
h) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Michałów.
10. Rozpatrzenie wniosków i pism skierowanych do Rady Gminy.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  945897Osób Online: 8