INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 września 2018

Informuję, iż z dniem 03.09.2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pińczowie zaświadczył, iż nowo wybudowana sieć kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna wraz z pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym na terenie miejscowości Pawłowice, obr. 07, gmina Michałów - została oddana do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji ze środków finansowych Unii Europejskiej oraz w zawiązku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) informuje się mieszkańców miejscowości Pawłowice o konieczności przyłączania się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

 

Rada Gminy Michałów, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miejscowości Pawłowice, powołała Uchwałę Nr XLIX/329/2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej, która ustaliła, iż:

1)    Gmina udzieli Beneficjentowi dotacji celowej na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej w wysokości 50% poniesionych kosztów za przyłącze kanalizacyjne wraz z inwentaryzacją geodezyjną wybudowane po zawarciu umowy dotacji, nie więcej niż 1 500,00 zł (nie więcej niż 150,00 zł za mb przyłącza) dla przyłączy wykonanych w okresie 6 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie sieci,

2)    W przypadku przyłączy wykonanych w okresie 1 roku od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie sieci - Gmina udzieli Beneficjentowi dotacji celowej na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej w wysokości 40% poniesionych kosztów za przyłącze kanalizacyjne wraz z inwentaryzacją geodezyjną wybudowane po zawarciu umowy dotacji, nie więcej niż 1 200,00 zł
(nie więcej niż 120,00 zł za mb przyłącza).

 

Osoby zainteresowane częściowym dofinansowaniem do realizacji budowy ww. przyłącza kanalizacyjnego zobowiązane są:

1)    do złożenia „Wniosku o zawarcie umowy dotacji celowej na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej”, a następnie zawarcia „Umowy dotacji celowej na częściowe dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych”,

2)    do wykonania przyłącza kanalizacyjnego zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami szczegółowymi obowiązującymi w tym zakresie,

3)    do przedłożenia „Wniosku o dotację celową na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej” wraz z załącznikami które stanowią:

a)     oryginały faktur VAT lub/i imiennego dowodu zakupu materiałów lub/i kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego (w tym wykonania mapy inwentaryzacyjnej przyłącza kanalizacyjnego),

b)    umowę na odprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej,

c)     oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub zgodę właściciela, współwłaściciela, współwłaścicieli, administratora, administratorów, użytkownika, użytkowników budynków na wykonanie przyłącza,

d)    protokół odbioru technicznego (z datą na protokole) potwierdzający wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,

e)     oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania osadników ściekowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków w przypadku ich dotychczasowego występowania na terenie danej nieruchomości

f)     inne dokumenty (w uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu faktycznego np. protokół odbioru technicznego).

 

W przypadku pojawienia się pytań odnośnie opisanej powyżej procedury – pracownik Urzędu Gminy w Michałowie udzieli wyjaśnień – pokój Nr 10, piętro I-sze, tel. 041 35 65 243 wew. 42, kom. 695 011 095.

 

WÓJT GMINY MICHAŁÓW

MIROSŁAW WALASEK

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1332510Osób Online: 21