Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 grudnia 2018

W dniu 28 grudnia 2018 r. o godzinie 12.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Sytuacja finansowa podmiotu zdrowotnego podległego gminie.

  5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  6. Interpelacje i zapytania radnych.

  7. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.

  8. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

  9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

    a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

    b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2018-2021;

    c) w sprawie zmiany w planie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;

    d) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form dokształcania i  doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałów na rok 2019;

    e) w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

    f) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego  z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych  wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

    g) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

    h) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w noclegowniach, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i innych ośrodkach wsparcia;

    i) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLV/291/2018 Rady Gminy Michałów w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania;

    j) w sprawie Statutu Gminy Michałów;

    k) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

10. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy przekazanej wg właściwości przez Wojewodę Świętokrzyskiego i wniosku dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie obrad sesji.Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)


Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1274949Osób Online: 7