Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 marca 2019

W dniu 21 marca 2019 r. o godzinie 9.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Kierunki działalności samorządu wojewódzkiego.

5. Perspektywy współpracy z Powiatem Pińczowskim.

6. Informacja na temat aktywizacji zawodowej i stanu bezrobocia na terenie gminy Michałów w roku 2018 oraz możliwościach wsparcia dla bezrobotnych i przeciwdziałania bezrobociu.

7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Michałów w 2018 r.

8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Michałów w 2018 r.

9. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju o stanie bezpieczeństwa sanitarnego gminy Michałów za 2018 r.

10. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pińczowie na temat zagrożeń epizootycznych na terenie powiatu i bieżącej sytuacji weterynaryjnej na terenie gminy Michałów.

11. Informacja z działalności jednostek OSP Gminy Michałów w 2018 r. wraz z oceną funkcjonowania jednostek, wykorzystanie przez nie dostępnych środków i wyposażenia oraz zapotrzebowanie na sprzęt w kolejnych latach.

12. Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadań.

13. Analiza finansowa i rzeczowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków komunalnych na terenie gminy -przedstawienie bieżących potrzeb w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej.

14. Możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Michałów - Analiza potrzeb w zakresie tworzenia placówek opieki nad dziećmi do lat 3 {żłobki, kluby dziecięce).

15. Działania na rzecz seniorów - analiza potrzeb środowiska osób starszych na terenie gminy, w tym podejmowanie działań promujących aktywność seniorów

16. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.

19. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

20. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok;

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2019-2022;

c) zmiany w Uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

d) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pawłowice, oznaczonej Nr 929 o pow. 0,0900 ha, stanowiącej własność Gminy Michałów;

e) wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości  Wrocieryż, oznaczonej Nr 2051 o pow. 0,5400 stanowiącej drogę, znajdującą się w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa;

f) powołania komisji ds. inwentaryzacji mienia położonego na terenie Gminy Michałów.

21. Wypracowanie stanowiska w sprawach poruszanych w piśmie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej znak: RRW-1601-167-2019.

22. Wolne wnioski i informacje.

23. Zamknięcie obrad sesji.Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1274992Osób Online: 6