Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 maja 2019

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Michałów

dotycząca  zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Michałów za 2018 r.

Informuję, że na sesji Rady Gminy Michałów, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r., w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie, Rada Gminy rozpatrzy przedstawiony przez Wójta Raport o stanie gminy za 2018 r.

            Podczas obrad sesji podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi Gminy Michałów z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności.

            Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Michałów.

 

            Po zakończeniu debaty nad Raportem, Rada Gminy w Michałowie przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 

W debacie nad Raportem o stanie gminy Michałów za 2018 r. zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Michałów, pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

 

Zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2019 r. (czwartek) do godziny 15.30 sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie, 28-411 Michałów 115.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie  – pokój nr 1.


Przewodniczący Rady Gminy Michałów

Jarosław Wleciał

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1681924Osób Online: 2