Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 czerwca 2019

W dniu 28 czerwca 2019 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów za rok 2018.

5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Michałów za 2018 r. wraz z analizą finansowo-rzeczową systemu gospodarowania odpadami.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

8. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.

9. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

10. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:

- debata nad raportem,

- głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania - podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałów na 2018 r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy - podjęcie uchwały.

12. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Michałów z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. -podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2019-2022;

c) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałów;

d)w sprawie zatwierdzenia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie;

e) w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023;

f) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów;

g) w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Michałów.

14.Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad sesji.


Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - linkGaleria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1387271Osób Online: 7