Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 listopada 2019

W dniu 27 listopada 2019 r. o godzinie 10.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  6. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.

  7. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

  8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)w sprawie zamiaru przekształcenia placówek oświatowych w Michałowie i Węchadłowie;

b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok;

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2019-2022;

d) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

f) w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso;

g) w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.;

h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego;

i) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

j) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałów;

k)w sprawieszczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Michałów;

l) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

ł) w sprawie rocznego „Programu Współpracy Gminy Michałów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”;

m) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Góry, oznaczonej Nr 159/2 o pow. 1,1079 ha, stanowiącej własność Gminy Michałów, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

n) w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów.

  9. Rozpatrzenie skargi Prokuratora Rejonowego w Pińczowie na uchwałę Nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałów.

  10.Wolne wnioski i informacje.

  11. Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)
Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1640417Osób Online: 5