Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lipca 2015

Odpady komunalne z terenu Gminy Michałów zbiera

EKOM Maciejczyk Spółka Jawna
ul. Zakładowa 29
26-052 Nowiny 

w terminach ustalonych w harmonogramie, a ponadto każdy mieszkaniec gminy może je przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonującego na terenie byłego ujęcia wody w Tomaszowie, który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy.

    PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
TOMASZÓW 11A, 28-411 MICHAŁÓW

CZYNNY: w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. od 8.00 do 15.00

tel. 41-356 60 62

   

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy mogą oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:

 • tworzywa sztuczne,
 • metal,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • papier,
 • szkło,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie,
 • akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble oraz inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady zielone,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie,
 • popiół,
 • odzież i tekstylia.      

  Przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  w Tomaszowie działa też Punkt Zbiórki Elektrośmieci.  Śmieci elektryczne odbiera  PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
  28-400 PIŃCZÓW, UL. SŁABSKA 13.         

    Odpady zielone bioodpady powstające na terenie nieruchomości, które ulegają biodegradacji (pochodzące m.in. z ogródków) zgodnie z przyjętym regulaminem można kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby lub zbierać w worki o odpowiednim kolorze (brązowe). Usuwanie odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1 raz
w miesiącu.

    Kompostowanie nie może stanowić uciążliwości zapachowych dla innych osób ani powodować zanieczyszczenia działek sąsiednich.

     Ponadto w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi prowadzona będzie   w naszej gminie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego    i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych tj. pralki, lodówki, suszarki do włosów, komputery, drukarki itp. Akcje zbiórki i odbioru tych odpadów będą odbywać się z częstotliwością dwa razy w roku. Harmonogram odbioru odpadów, po uzgodnieniu  z przedsiębiorcą, będzie podawany do publicznej wiadomości (tablice ogłoszeń, strony internetowe, ulotki rozprowadzane przez przedsiębiorcę).

 

Poniżej przedstawiamy wymagane do osiągnięcia przez Gminy w danym roku poziomy ograniczenia masy odpadółw komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

POZIOMY OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA W STOSUNKU DO MASY TYCH ODPADÓW WYTWORZONYCH W 1995 r. [%]

ROK

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

75

50

50

50

45

45

40

40

35

 

POZIOMY RECYKINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Odwiedzin:  1353872Osób Online: 20