Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2020

W dniu 7 maja 2020 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Przedstawienie „oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Michałów za rok 2019” i rekomendacji do budżetu na 2020 r.
  5. Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadań.
  6. Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2019 r.
  7. Analiza finansowa i rzeczowa stanu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków komunalnych na terenie gminy – przedstawienie bieżących potrzeb w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej.
  8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał:
    a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
    b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2020-2023;
    c) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy;
    d) uchylająca uchwałę Rady Gminy Michałów w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;
    e) w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałów położonej w Górach;
    f) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Michałów
    g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
13. Rozpatrzenie petycji skierowanych do Rady Gminy Michałów.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad sesji.

            Z uwagi na pandemię koronawirusa uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji na stronie internetowej Gminy Michałów www.michalow.pl. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać na piśmie do urzędu gminy lub za pośrednictwem radnych.     

 

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)
Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1642151Osób Online: 2