Komunikat w sprawie wysokości stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lipca 2015

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Michałów w sprawie wysokości stawek opłat za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązujących
od dnia 1 kwietnia 2015 r

Wójt Gminy Michałów, informuje, że na mocy uchwały Rady Gminy Michałów Nr VI/28/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie Gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty z dnia 27 luty 2015 r. ulegają zmianie miesięczne stawki opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które będą wynosić:

 • w odniesieniu do osób fizycznych:

- 4,50 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób
selektywny,

- 7,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób
nieselektywny.

 • W odniesieniu do podmiotów gospodarczych i instytucji:

 

POJEMNOŚĆ POJEMNIKA (l)

SEGREGOWANE (zł)

NIESEGREGOWANE (zł)

110 i 120

30

40

240

35

50

660

50

80

1100

70

120

KP-7

350

650

Zgodnie z treścią przepisów znowelizowanej ustawy, właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji
i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej
w zawiadomieniu.

 

Wyliczone opłaty zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem należy bez wezwania wnosić
w terminach:

 • za I kwartał do 15 marca danego roku,

 • za II kwartał do 15 maja danego roku,

 • za III kwartał do 15 września danego roku,

 • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

 

 • W odniesieniu do domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku:

 • 100,00 zł rocznie od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku –
  w przypadku jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • 150,00 zł rocznie od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku –
  w przypadku jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
  nieselektywny

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Michałów deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy bez wezwania wnosić w terminie do 15 września danego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Opłatę należy uiścić u sołtysa bądź wpłacić na rachunek bankowy Gminy Michałów
nr 60 8509 0002 2002 0009 3871 0001 prowadzony w Banku Spółdzielczym
w Pińczowie Filia w Michałowie.
 

Odwiedzin:  1112952Osób Online: 7