Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 czerwca 2020

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Michałów

dotycząca  zgłoszenia do udziału w debacie nad

Raportem o stanie Gminy Michałów za 2019 r.

Informuję, że na sesji Rady Gminy Michałów, która odbędzie się w dniu 1 lipca 2020 r.,  w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie, Rada Gminy rozpatrzy przedstawiony przez Wójta Raport o stanie gminy za 2019 r.

            Podczas obrad sesji podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi Gminy Michałów z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności.

            Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Michałów.

 

Po zakończeniu debaty nad Raportem, Rada Gminy w Michałowie przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 

W debacie nad Raportem o stanie gminy Michałów za 2019 r. zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Michałów, pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osóbudzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

 

Zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2020 r. (czwartek) do godziny 15.30 sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie, 28-411 Michałów 115.

Formularze zgłoszenia do debaty są dostępne poniżej a także w sekretariacie Urzędu Gminy  w Michałowie  – pokój nr 1.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 30 czerwca 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Michałów, 23.06.2020 r.                                                                                          

Przewodniczący

Rady Gminy Michałów

Jarosław Wleciał

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1684274Osób Online: 5