Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2020

W dniu 1 lipca 2020 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów za rok 2019.
5.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie za 2019 r.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
10. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
11. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
- debata nad raportem,
- głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania - podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałów za 2019 r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy - podjęcie uchwały.
13. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Michałów z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. -podjęcie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2020-2023;
c) w sprawie zatwierdzenia raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie;
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej;
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej;
f) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tur Piaski stanowiącej własność Gminy Michałów;
g) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Góry stanowiącej własność Gminy Michałów;
15. Rozpatrzenie petycji i wniosku skierowanych do Rady Gminy Michałów.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad sesji.

 

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)
Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1684244Osób Online: 5