OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lipca 2020

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁÓW

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz w związku z Uchwałami Rady Gminy w Michałowie:

  • Nr XI/82/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałów, w obszarze części sołectwa Michałów”,
  • Nr XI/87/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałów, w obszarze części sołectwa Pawłowice”,

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ich ustaleń,

w dniach od 04.08.2020 r. do 25.08.2020 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowie, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach rozwiązaniami odbędzie się dnia 24 sierpnia 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowie, /sala konferencyjna/ o godz. 14oo.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące przedmiotowych projektów.

Uwagi do miejscowych planów należy składać na piśmie lub w formie elektronicznej (opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej) do Wójta Gminy Michałów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2020 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlega wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ww. miejscu i terminie.

Uwagi i wnioski w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do art. 39 ww. ustawy należy składać (na wyżej określonych zasadach) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2020 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Jednocześnie informuję zgodnie z art. 21 ust. 2, art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawyo udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację:

  • o projektach ww. miejscowych planów,
  • o prognozie oddziaływania ustaleń planów na środowisko.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię i nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: https://michalow.bip.gov.pl/planowanie-przestrzenne/349525_klauzula-informacyjna.html

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1734701Osób Online: 7