Portal Informacyjny Gminy Michałów

Sesja Rady Gminy Michałów

16 marca 2017

W dniu 24 marca 2017 r. o godzinie 12.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Perspektywy współpracy z Powiatem Pińczowskim.

  5. Informacja Dyrektora PUP w Pińczowie na temat aktywizacji zawodowej i stanu bezrobocia na terenie gminy Michałów w roku 2016 oraz możliwościach wsparcia dla bezrobotnych i przeciwdziałania bezrobociu.

  6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Michałów.

  7. Informacja Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Pińczowie na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Michałów.

  8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju o stanie bezpieczeństwa sanitarnego gminy Michałów za 2016 r.

  9. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pińczowie na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i bieżącej sytuacji weterynaryjnej na terenie gminy Michałów.

10. Informacja z działalności poszczególnych jednostek OSP Gminy Michałów w 2016 r.

11. Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadań.

12. Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy.

13. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.

16. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

17. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2017-2020;

c) w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2017 rok;

d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Michałów na lata 2017-2019;

e) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;

f) w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

g) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach PROW 2014-2020 działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej;

h) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” współfinansowanego z RPO WŚ na lata 2014-2020;

i) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Michałów znajdujących się w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa lub stanowiących własność Skarbu Państwa;

j) w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji mienia położonego na terenie Gminy Michałów;

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zamknięcie obrad sesji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  885236Osób Online: 18