Portal Informacyjny Gminy Michałów

MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ

25 października 2017

Projekt „MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ” jest realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Starachowicach  w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020,

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy,

Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy,

Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych –(dotacje)- OSI- (projekty konkursowe) na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

 

PARTNER:

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Funkcję Instytucji Pośredniczącej, będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

 

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu  realizowanego w okresie od 01.10.2017  do 30.09.2019 jest promowanie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych a także wspieranie inicjatyw służących tworzeniu nowych miejsc pracy  przez  osoby powyżej 29 roku życia- osoby bezrobotne, poszukujące pracy(pozostające bez zatrudnienia) i nieaktywne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzące z rolnictwa, poprzez udzielenie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw.

 

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu.

TERMIN REALIZACJI: 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.

Wartość projektu partnerskiego: 1 999 488,00 zł

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

1.Badanie predyspozycji potencjalnych uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej i ocena pomysłów biznesowych.

Nabory: I -  grudzień 2017, II- sierpień 2018

 

 

2. Szkolenie i doradztwo  z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej- ABC Przedsiębiorczości

 

 

3.Wsparcie finansowe i pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Nabory: I kwiecień 2018,     II-grudzień 2018

 

 

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu będzie stanowić 60 osób fizycznych ( 36 K, 24 M) w II Edycjach zamieszkujących tereny gmin wiejskich położonych na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji Województwa  Świętokrzyskiego (OSI):

 

POW. BUSKI – GMINA: GNOJNO, NOWY KORCZYN, PACANÓW, SOLEC-ZDRÓJ, STOPNICA*, TUCZĘPY , WIŚLICA

POW. JĘDRZEJOWSKI- GMINA:  IMIELNO, MAŁOGOSZCZ*, NAGŁOWICE, OKSA, SŁUPIA, WODZISŁAW

POW. KAZIMIERSKI-GMINA: BEJSCE, CZARNOCIN, KAZIMIERZA WIELKA*, OPATOWIEC, SKALBMIERZ*

POW. KIELECKI – GMINA: BODZENTYN*, DALESZYCE*, ŁAGÓW, ŁOPUSZNO, MNIÓW, PIERZCHNICA, RAKÓW

POW.  KONECKI- GMINA: FAŁKÓW, GOWARCZÓW, RADOSZYCE, RUDA MALENICKA, SŁUPIA(KONECKA),SMYKÓW, STĄPORKÓW*

POW. OPATOWSKI  -GMINA: BAĆKOWICE, IWANISKA, LIPNIK, OPATÓW*, SADOWIE, TARŁÓW, WOJCIECHOWICE

POW. OSTROWIECKI – GMINA: BAŁTÓW, BODZECHÓW, ĆMIELÓW*, KUNÓW*, WAŚNIÓW

POW. PIŃCZOWSKI – GMINA: MICHAŁÓW, ZŁOTA

POW. SANDOMIERSKI- GMINA: DWIKOZY, KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA*, ŁONIÓW, OBRAZÓW, SAMBORZEC, WILCZYCE

POW. SKARŻYSKI- GMINA: BLIŻYN

POW. STARACHOWICKI – GMINA: MIRZEC, WĄCHOCK*

POW. STASZOWSKI- GMINA OLEŚNICA, OSIEK*, SZYDŁÓW

POW. WŁOSZCZOWSKI – GMINA :KLUCZEWSKO, MOSKORZEW, RADKÓW, SECEMIN

 

* nie dotyczy mieszkańców miejscowości posiadających prawa miejskie

 

 

Wsparcie kierowane jest do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (do projektu  kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

- osoby bezrobotne, poszukujące pracy
(pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• kobiety
• osoby po 50 r. życia
• z niepełnosprawnościami
• długotrwale bezrobotne,
• niskowykwalifikowane

 

- osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowe.

 

Osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy jako BEZROBOTNE muszą mieć ustalony I lub II profil pomocy.

 

Szczegółowe informacje  udziela:

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach - Partner Wiodący
ul. Zgodna 2,  tel. 41 274 04 08,  500 103 267

 

 

Więcej informacji: www.rig.org.pl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1015015Osób Online: 21