Portal Informacyjny Gminy Michałów

Sesja Rady Gminy Michałów

22 stycznia 2018

 W dniu 29 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w kontekście projektu realizowanego przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej-analiza potrzeb w zakresie tworzenia placówek opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce) na terenie gminy.

5. Działania na rzecz seniorów – omówienie sytuacji, problemów i potrzeb środowiska osób starszych na terenie gminy, w tym podejmowanie działań promujących aktywność seniorów.

6. Informacja kierownika GOPS dotycząca potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok.

7. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Michałów.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy Michałów w 2017 r. w tym komisji stałych Rady Gminy  oraz sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 r.

9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.

12. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

13. Rozpatrzenie petycji skierowanej do Rady Gminy w sprawie utworzenia I klasy szkoły podstawowej.

14. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)  Uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2018 r.

b)  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2018-2021;

c)  w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;

d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.;

e) w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej  w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów;

f) w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów;

g) w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

h) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania;

i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego;

j) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa świętokrzyskiego;

k)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu pińczowskiego;

l) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o utworzeniu Klastra Energetycznego.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad sesji.

 

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1090723Osób Online: 8