Portal Informacyjny Gminy Michałów

Sesja Rady Gminy Michałów

23 lutego 2018

 W dniu 2 marca 2018 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Sprawozdanie z działalności instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowie za 2017 r. oraz przedstawienie planu działalności na rok 2018.
5.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 r.
6.    Sprawozdanie z realizacji gminnych programów uzależnień za 2017 r.
7.    Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy.
8.    Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadań.
9.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10.    Interpelacje i zapytania radnych.
11.    Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
12.    Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
13.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)    w sprawie wyrażenia zgody nu wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
b)    w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2018 ";
c)    w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
d)    w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Michałów;
e)    w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Michałów;
f)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pawłowice niezbędnej do realizacji zadań własnych Gminy Michałów;
g)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Michałów, stanowiących własność Gminy Michałów;
h)    w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie;
i)    w sprawie szczegół'owych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania;
j)   w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązwania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;
k) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.;
l) w sprerwie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów
ł) w sprawie podziału Gminy Michałów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
14.    Wolne wnioski i informacje.
15.    Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1110037Osób Online: 2