Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2021

W dniu 29 grudnia 2021 r. o godzinie 12.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Sytuacja finansowa podmiotu zdrowotnego podległego gminie.

  5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy Michałów i sprawozdań: Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy za 2021 r.,

  6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  7. Interpelacje i zapytania radnych.

  8. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami wraz z omówieniem zrealizowanych w mijającym roku zadań inwestycyjnych.

  9. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Michałów na 2021 r.

b)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2021 -2024;

c) w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.;

d) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r. z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

e) w sprawieustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Michałów;

f) w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania;

g) w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów sołectw z terenu gminy Michałów za udział w sesjach rady gminy;

h) Uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2022 r.

i) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2022-2025;

j) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz PrzeciwdziałaniaNarkomanii na 2022 r.

k) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2022;

l) w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałów oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2022

ł) w sprawienadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Michałów

m) w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Michałów i Komisji Rady Gminy Michałów na 2022 rok.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Sesja

    Sesja

Odwiedzin:  2381688Osób Online: 6