Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 grudnia 2021

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały

w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Michałów

 

I. Nazwa i adres jednostki:

            Urząd Gminy w Michałowie; Michałów 115, 28-411 Michałów

 

II. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:

- uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy,

- uchwała Nr IX/55/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

III. Przedmiot konsultacji:

Konsultacje społeczne nad projektem uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Michałów ogłoszone na wniosek Wójta Gminy Michałów na mocy zarządzenia Nr O.63.2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały  w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Michałów.

 

IV. Termin i cel przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje społeczne trwały od  dnia 22 grudnia 2021 r. do dnia 29 grudnia 2021 r. do godz. 10.00 i przeprowadzone zostały w celu poznania opinii i uwag mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących przedmiotu konsultacji.

 

V. Tryb przeprowadzenia konsultacji:

1) Konsultacje społeczne przeprowadzono poprzez umieszczenie ogłoszenia o konsultacjach wraz z projektem uchwały:

- na stronie internetowej gminy www.michalow.pl – strona główna i zakładka „Samorząd”- konsultacje społeczne, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałów (www.michalow.bip.gov.pl),   

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowie;

- w Urzędzie Gminy w Michałowie (pok. Nr 1) w dniach i godzinach pracy urzędu;

- przekazanie sołtysom poszczególnych jednostek pomocniczych do wywieszenia na tablicach ogłoszeń i udostępniania do wglądu mieszkańcom sołectwa.

2) Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie pisemnej poprzez zbieranie uwag i propozycji rozwiązań na „Formularzu zgłaszania uwag i propozycji do projektu uchwały” oraz przyjmowanie opinii na „Formularzu zgłaszania opinii".

Zainteresowani mieszkańcy i podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich uwag, propozycji i opinii, pocztą elektroniczną lub osobiście poprzez udostępnione do pobrania w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie, na stronach internetowych oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.: „Formularze zgłaszania uwag i propozycji do projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Michałów” oraz „Formularze zgłaszania opinii” do opracowanych projektów statutów sołectw.

 

VI. Przebieg konsultacji:

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji żaden z podmiotów i nikt z mieszkańców sołectw nie zgłosił uwag bądź propozycji rozwiązań do przedmiotu konsultacji, a także żadna z organizacji pozarządowych nie złożyła opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Michałów”.

Nie przedstawienie uwag i propozycji oraz opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z praw do jej wyrażenia.

 

 

Niniejszy protokół podlega:

1)      przekazaniu Radzie Gminy Michałów.

2)      Podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Michałów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Michałowie.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  2381663Osób Online: 8