INFORMACJA Przewodniczącego Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 maja 2022

INFORMACJA

Przewodniczącego Rady Gminy Michałów

dotycząca  zgłoszenia do udziału w debacie nad  Raportem o stanie Gminy Michałów za 2021 r.

           

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy Michałów przedstawia Radzie Gminy Michałów Raport o stanie Gminy Michałów za rok 2021 w terminie do dnia 31 maja 2022 r.

Informuję, że na sesji Rady Gminy Michałów, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r., w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie, Rada Gminy rozpatrzy przedstawiony przez Wójta Raport o stanie gminy za 2021 r.

Podczas obrad sesji podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi Gminy Michałów z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności.

            Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Michałów.

 

Po zakończeniu debaty nad Raportem, Rada Gminy w Michałowie przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 

W debacie nad Raportem o stanie gminy Michałów za 2021 r. zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Michałów, pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osóbudzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

 

Zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 22 czerwca 2022 r. (czwartek) do godziny 15.30 sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie, 28-411 Michałów 115.

Formularze zgłoszenia do debaty są dostępne poniżej a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie  – pokój nr 1.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 22 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Michałów, 30.05.2022 r. 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Michałów

Jarosław Wleciał

 

 Załączony formularz zgłoszenia  nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  2561885Osób Online: 13