Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 czerwca 2022

W dniu 23 czerwca 2022 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Informacja kierownika SZOZ na temat funkcjonowania Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie, działalność w okresie pandemii, w tym sytuacja finansowa podmiotu leczniczego - realizacja kontraktu za 2021 r. i plan kontraktu na 2022 r.

  5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie za 2021 r.

  6. Przedstawienie opracowanego projektu głównego dokumentu strategicznego gminy tj. Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030.

  7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  9. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.

10. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

11. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Michałów za 2021 r. :

 - debata nad raportem,

 - głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania - podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałów za 2021 r. oraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy - podjęcie uchwały.

13. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Michałów z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. - podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2022-2025;

c)w sprawie zatwierdzenia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie;

d) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie za 2021 rok;

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad sesji.

 

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  2561862Osób Online: 12