ZAWIADOMIENIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2020

ZAWIADOMIENIE
 o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2020 r

Wójt Gminy Michałów  działając na podstawie  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 2010 ze zm.) zawiadamia, że od 1 lutego 2020 r obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte uchwałą Rady Gminy Michałów Nr XVIII/136/2020  z dnia 8 stycznia 2020 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie Gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz uchwałą Rady Gminy Michałów Nr XX/145/2020 z dnia 27 lutego 2020 r zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie Gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty

            Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

1. Dla nieruchomości zamieszkałych:

 • 12,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie;
 • Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
  w sposób selektywny  w wysokości 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

2. Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-   wypoczynkowe ustala się opłatę ryczałtową w wysokości:

 • 169,30 zł za rok  – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 338,60 zł za rok – podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Stawki opłat, o których mowa powyżej  obowiązują bez względu na  długość okresu korzystania z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

3. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

 • 16,93 zł za worek o pojemności 120 l,
 • 50,79 zł za worek o pojemności 120 l w przypadku gdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
  w sposób selektywny.          
  Stawkę za worki o innej pojemności oblicza się odpowiednio proporcjonalnie
  w stosunku do opłaty z worek  o pojemności 120 l.

     Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

     Informuję również, iż właściciele nieruchomości którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

     Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku
z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  2381764Osób Online: 8