Obowiązki właścicieli nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obowiązki właścicieli nieruchomości

Polskie prawodawstwo stawia przed właścicielami i zarządcami posesji szereg wymogów związanych z utrzymaniem nieruchomości.

 

Ustawa z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622) nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązki dotyczące utrzymania porządku i czystości posesji. Przepisy w/w ustawy zobowiązują właścicieli nieruchomości lub zarządców do:

1) Wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2) Przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

3) Zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych  i  pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

4) Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej  (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489)  nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie numeracji porządkowej. Przepisy w/w ustawy zobowiązują właścicieli nieruchomości lub zarządców do:

1)   Umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

2) Umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym również na ogrodzeniu w przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości.

3) Na tabliczce numeracyjnej oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

Odwiedzin:  2695826Osób Online: 5