Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Odpady komunalne z terenu Gminy Michałów zbiera

EKOM Maciejczyk Spółka Jawna
ul. Zakładowa 29
26-052 Nowiny 

w terminach ustalonych w harmonogramie, a ponadto każdy mieszkaniec gminy może je przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonującego na terenie byłego ujęcia wody w Tomaszowie, który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy.

    PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
TOMASZÓW 11A, 28-411 MICHAŁÓW

CZYNNY: w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. od 8.00 do 15.00

tel. 41-356 60 62

    W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy mogą oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:

a) papier i tekturę,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło opakowaniowe,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) zużyte opony,

ł) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące
z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę, lub na wykonanie/rozbiórkę których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,

m) popiół z palenisk domowych,

n) odpady tekstyliów i odzieży.   

Transport odpadów do PSZOK właściciel nieruchomości organizuje sobie sam we własnym zakresie.

Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu w kontenerach lub pojemnikach. Umieszczanie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika obsługującego PSZOK.

 Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach
i w sposób wskazany przez pracownika PSZOK.

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi punktu oraz zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Tomaszowie działa też Punkt Zbiórki Elektrośmieci. 

Śmieci elektryczne odbiera:  EKOM Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Zakładowa 29,    
26-052 Nowiny 

Odpady zielone bioodpady powstające na terenie nieruchomości, które ulegają biodegradacji (pochodzące m.in. z ogródków) zgodnie z przyjętym regulaminem można kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby lub zbierać w worki o odpowiednim kolorze (brązowe).

Kompostowanie nie może stanowić uciążliwości zapachowych dla innych osób ani powodować zanieczyszczenia działek sąsiednich.

Ponadto w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi prowadzona będzie  
w naszej gminie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych tj. pralki, lodówki, suszarki do włosów, komputery, drukarki itp. Akcje zbiórki i odbioru tych odpadów będą odbywać się
z częstotliwością dwa razy w roku. Harmonogram odbioru odpadów, po uzgodnieniu 
z przedsiębiorcą, będzie podawany do publicznej wiadomości (tablice ogłoszeń, strony internetowe, ulotki rozprowadzane przez przedsiębiorcę).

 Poniżej przedstawiamy wymagane do osiągnięcia przez Gminy w danym roku poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

POZIOMY OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA W STOSUNKU DO MASY TYCH ODPADÓW WYTWORZONYCH W 1995 r. [%]

ROK

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

75

50

50

50

45

45

40

40

35

 POZIOMY RECYKINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA
I ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Odwiedzin:  2695965Osób Online: 11